Czy wato korzystać z usług firm które oferują windykację „pozasądową”?

długi - windykacja

Pozasądowe zakończenie konfliktu, np. co do nieuregulowanej płatności, jest zawsze korzystnym rozwiązaniem i to nie tylko dla wierzyciela, lecz również dla dłużnika. W takim bowiem przypadku wierzyciel szybciej odzyskuje swą należność oraz nie musi ponosić kosztów sądowych związanych z wytoczeniem powództwa, które mimo iż są zwracane przez dłużnika w przypadku wygranej wierzyciela, to jednak już na początku wierzyciel musi je wyłożyć, dłużnik z kolei nie zostanie obciążony odsetkami za opóźnienie w płatności oraz kosztami procesu.

Z pozasądowej windykacji warto zatem w pierwszej kolejności skorzystać, zwłaszcza, że obecnie na rynku funkcjonuje wiele firm, które oferują swe usługi w zakresie windykacji należności, wierzyciel więc nie musi nawet osobiście się taką sprawą zajmować.

Rozważając zlecenie odzyskania należności pieniężnej kancelarii windykacyjnej w pierwszej kolejności należy sobie uświadomić, że taka firma nie działa jak komornik sądowy, gdyż nie posiada takich uprawnień, lecz jest to po prostu zwykła firma świadcząca daną usługę.

Co to oznacza w praktyce? Otóż, komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który w ramach egzekucji długu może zająć mienie ruchome, np. samochód, komputer, rachunek bankowy czy nawet wynagrodzenie za pracę, natomiast firmy windykacyjne takich uprawnień nie mają, ich działania opierają się z kolei przede wszystkim na przekonaniu dłużnika, iż korzystniej dla niego jest natychmiast uregulować dług, gdyż tylko w ten sposób oszczędzi sobie dodatkowych kłopotów wynikających z niezapłaconej należności.

Komornik może podjąć czynności dopiero wówczas, gdy wierzyciel uzyska prawomocny wyrok zasądzający przeciwko dłużnikowi, a więc już po przeprowadzeniu sądowego, natomiast firma windykacyjna nie potrzebuje orzeczenia sądowego by zacząć dochodzić należności, wystarczy, że stwierdzi, iż dług faktycznie istnieje.

Działania firmy windykacyjnej zwykle zaczynają się od wysłania dłużnikowi ponaglenia do zapłaty, w którym zazwyczaj zawarte jest zastrzeżeniem, iż w przypadku nieuregulowania płatności przeciwko dłużnikowi zostanie wytoczone powództwo o zapłatę oraz że informacja o jego zaległościach w płatnościach zostanie zgłoszona np. do Biura Informacji Gospodarczej.

W wielu przypadkach już ten pierwszy kontakt ze strony firmy windykacyjnej powoduje, że dłużnik reguluje zaległą płatność, bądź przynajmniej podejmuje rozmowy o rozłożeniu zaległości na raty, co czasowo może wstrzymać dalsze działania firmy windykacyjnej.

W praktyce okazuje się bowiem, że dłużnicy mniej obawiają się wytoczenia procesu sądowego, niż ujawnienia zadłużenia w ogólnym rejestrze, co przede wszystkim wynika z braku późniejszej zdolności kredytowej. Do standardowych działań podejmowanych przez firmy windykacyjne w celu odzyskania zaległości, należy również kontakt telefoniczny z dłużnikiem, również przez sms-y, oraz za pomocą poczty elektronicznej, a czasem windykatorzy osobiście spotykają się z dłużnikiem. Windykatorzy przypominają wówczas dłużnikom o uregulowaniu należności, pytają o powód nieterminowej płatności oraz negocjują i ustalają terminy spłaty zadłużenia.

Decydując się na zaangażowanie firmy windykacyjnej w egzekucję zaległych płatności pamiętać zatem należy, że firma windykacyjna nie jest wyposażona w środki prawne, które pozwalają jej na podjęcie bardziej radykalnych działań, aby odzyskać dług, gdyż takie możliwości posiada jedynie komornik, co oznacza, że nie zawsze działania podjęte przez firmę windykacyjną przyniosą oczekiwany rezultat w krótkim czasie.

Firma windykacyjna może jedynie prosić dłużnika, nalegać na uregulowanie długu, lecz nie może np. wejść do mieszkania dłużnika i zająć sprzęt RTV, bądź jego rachunku bankowego, dlaczego więc warto skorzystać z pomocy firmy oferującej windykację pozasądową?

Gdyż możliwe, że działania podjęte przez firmę windykacyjną skłonią dłużnika do współpracy i roszczenie wierzyciela zostanie szybko zaspokojone, bardzo niskim kosztem, dlatego warto wcześniej skorzystać z rozwiązania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego.

Jeśli jednakże po interwencji windykatorów dłużnik nadal nie ureguluje swojego długu, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeciwko takiej osobie wystąpić z pozwem o zapłatę, działania podjęte przez firmę windykacyjną nie wyłączają bowiem późniejszej możliwości dochodzenia roszczenia w procesie sądowym, zasadne zatem jest aby najpierw spróbować załatwić sprawę polubownie, a gdy to się nie uda, wówczas zainicjować proces sądowy.

  • 1 listopada 2022