Zgodnie z obowiązującymi regulacjami Kodeksu pracy, umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze strony z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz z...

More
  • 1 listopada 2022

Pozasądowe zakończenie konfliktu, np. co do nieuregulowanej płatności, jest zawsze korzystnym rozwiązaniem i to nie tylko dla wierzyciela, lecz również dla dłużnika. W takim bowiem przypadku wierzyciel szybciej odzyskuje swą należność oraz nie musi ponosić kosztów sądowych związanych z wytoczeniem powództwa, które mimo iż są zwracane przez dłużnika w przypadku...

More
  • 1 listopada 2022